ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 3 RÂȘNOV Nr. 157/10.02.2021

 AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 05.03.2021

AVIZAT CONSILIUL PROFESORA 22.02.2020

STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I AN ŞCOLAR 2020-2021

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic cu conexiuni în domeniul educaţiei

Contexul legislativ, politic-instituţional

La baza întregii activităţi desfăşurate în unitătea de învăţământ  au stat:

• Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

• Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005;

• Legea nr. 35-2007 privind   prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi respectarea semnelor distinctive;

• O.U.G. nr 34, 37, 40 / 2009

• O.M.Ed.C. nr.5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;

 • Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2019 privind structura anului şcolar 2020– 2021
 • Ordinul nr. 5455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

• Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;

 • Legea 128/1997 privind Statutul Personalului didactic şi Legea 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
 • Planul managerial al ISJ Braşov;
 • OM 5561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • O.M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMEN 3027/2018  de completare a O.M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Regulamentul-cadru a fost aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.079/2016 și modificat/completat succesiv prin:
 • Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.249/2020 (modificări și completări operate în contextul pandemiei COVID-19)
 • Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de învățământ.
 • Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 (care modifică și completează preponderent Anexa-Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar)
 • LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011, H.G. nr. 926/2011; 
 • Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030;
 • Strategia de descentralizare a învăţamântului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

Ordinele, notele, notificările M.E.C.T.S./MEN, adresele, deciziile ISJ Brașov;

         În anul şcolar 2020-2021, întreaga activitate a ŞCOLII GIMNAZIALE Nr. 3 Râșnov  s-a desfăşurat conform programului managerial prezentat şi aprobat de Consiliul profesoral la începutul anului şcolar, activitate care a vizat:

 1. Managementul organizaţional:
 2. Repartizarea optimă a spaţiului de şcolarizare, stabilirea sălilor de clasă;
 3. Realizarea programului de funcţionare a şcolii.

b. Stabilirea şi organizarea factorilor care coordonează desfăşurarea şi monitorizarea procesului instructiv-educativ:

 • Stabilirea membrilor Consiliului de administraţie, a comisiei de calitate, a responsabililor de catedră/comisii metodice şi pe probleme;
 • Stabilirea programului de activitate la nivelul comisiilor metodice;
 • Implicarea directorilor și a responsabililor de comisii metodice în monitorizarea activităţii cadrelor didactice, prin asistenţe la ore.

c.Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin:

 • Proiectarea riguroasă a activităţii didactice.
 • Monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului instructiv-educativ din perspectiva realizării unui învăţământ centrat pe elev, prin folosirea metodelor activ participative, implementarea la toate disciplinele care dispun de softuri educaţionale.

d. Educaţia prin activităţi extraşcolare eficiente şi atractive  într-o strânsă colaborare şi consultare cu elevii scolii.

e. Consolidarea bazei materiale, modernizarea ei, achiziţionarea de materiale necesare bunei funcţionări a procesului instructiv-educativ, păstrarea bazei materiale a şcolii, asigurarea resurselor financiare necesare.

f. Pe linia orientării şi consilierii profesionale, s-au avut în vedere:

 • Dezvoltarea serviciilor de OSP.( diriginți)
 • Creşterea gradului de cuprindere a elevilor în educaţie printr-o ofertă educaţională optimă şi o bună gestionare a imaginii şcolii.

g. Dezvoltarea de proiecte, programe, parteneriate şi colaborări, menite să conducă la:

– Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social.

– Iniţierea şi promovarea unor programe educative complexe.

 1. POPULAŢIA ŞCOLARĂ

În anul şcolar 2020-2021, la nivelul şcolii funcţionează 25 de clase, cuprinzând 599 de elevi, repartizaţi după cum urmează:

 • 14 clase învăţământ primar
 • 11 clase învăţământ gimnazial

Situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel:

Sc. 3

Treapta de învăţământElevi înscrişi la începutul an şcolarElevi rămaşi la sfârşitul anului școlar Total elevi plecaţiTotal elevi veniţiDiferenţa elevi înscrişi – elevi rămaşi
Clasele 0-IV224224330
Clasele V-VIII186186220
Total410410550

Sc. 1

Treapta de învăţământElevi înscrişi la începutul an şcolarElevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar. Total elevi plecaţiTotal elevi veniţiDiferenţa elevi înscrişi – elevi rămaşi
Clasele 0-IV12512320-2
Clasele V-VIII686631-2
Total19318951-4

Numărul de elevi raportaţi la sfârşitul semestrului I, este mai mic comparativ cu cel al elevilor înscrişi la începutul anului şcolar.

 • Se impun şi pe viitor acţiuni sistematice de popularizare a ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii pentru atragerea în continuare a copiilor spre unitatea noastră şcolară prin:
 • organizarea Zilelor Porţilor Deschise cu concursul întregului personal, în formă adaptată condițiilor de siguranță;
 • popularizarea activității școlare în cadrul grădiniţele din oraș (director, învăţători, consilier scolar), pentru constituirea  claselor din învăţământul primar).
 • conducerea şcolii va promova şi în presa locală realizările şcolii, performanţele elevilor și cadrelor didactice.

II.            PROMOVABILITATEA

La  sfârșitul semestrului I, la nivelul şcolii, promovabilitatea pe cicluri de învăţământ  s-a  prezentat astfel:

Șc. 3:

Treapta de învăţământProcent de promovare la sfârşitul semestrului I
Clasele 0-IV93,30%
Clasele V-VIII84,40%
Total88,85%

Șc. 1:

Treapta de învăţământProcent de promovare la sfârşitul semestrului I
Clasele 0-IV95,12%
Clasele V-VIII75,76%
Total85,44%

Situaţia elevilor cu situație neîncheiată/corigenți la sfârșitul sem.I, se prezintă astfel:

Sc.3:

Nivel de învăţământ           SNCorigenți
Clasele 0-IV87
Clasele V-VIII263
Total3410

Sc.1:

Nivel de învăţământSNCorigenți
Clasele 0-IV42
Clasele V-VIII151
Total193

 

FRECVENŢA ELEVILOR ŞI STAREA DISCIPLINARĂ

Situaţia centralizată privind frecvenţa la cursuri a elevilor  la sfârşitul semestrului I se prezintă astfel:

Șc.1:

Treapta de învăţământ Total absenţe  Absente Motivate  Absente Nemotivate  
Total Sem. ITotal Sem. IITotal Sem. ITotal Sem. IITotal Sem. ITotal Sem. II
0-IV11.603 1.753 9.850 
V-VIII7.287 1.381 5.906 
TOTAL/ media18.890/ 99,94 3.134/ 16,58 15.756/ 83,36 

Șc.3:

Treapta de învăţământ Total absenţe  Absente Motivate  Absente Nemotivate  
Total Sem. ITotal Sem. IITotal Sem. ITotal Sem. IITotal Sem. ITotal Sem. II
0-IV4.151 843 3.298 
V-VIII3.229 1.349 1.880 
TOTAL/media7.380/ 18 2.192/ 5,34 5.178/ 12,62 

Cauzele numărului mare de absenţe/elev sunt în principal:

 • Motive medicale.
 • Elevii provin din familii dezmembrate care sunt dezinteresate de comportamentul copiilor lor în şcoală.
 • Neparticiparea la ore în sistem online.

Situaţia notelor scăzute la purtare se prezintă astfel:

Șc. 3:

Nr. crt.Treapta de învăţământTotal eleviTotalIntre 9,99-7,00 sub 7Ptr absenteAlte motive
1Cls.0-IV224104660
2Cls.V-VIII1862317660
3Total410332112120

Șc. 1:

Nr. crt.Treapta de învăţământTotal eleviTotalIntre 9,99 – 7,00 sub 7Ptr absenteAlte motive
1Cls.0-IV123441331310
2Cls.V-VIII66503416160
3Total189944747470

Cauza principală a scăderii notei la purtare o reprezintă absenţele nemotivate.

Activităţi realizate cu profesorii în scopul combaterii absenteismului/violenţei  în mediul şcolar:

– prelucrarea în Consiliul profesoral la începutul anului şcolar a prevederilor legale  cu privire la întocmirea comisiei pentru combaterea violentei,

            – stabilirea componenţei comisiei, a responsabilului de comisie şi a atribuţiilor acestora,

            – prelucrarea ROI cu elevii în cadrul orelor de consiliere şi semnarea acestuia,

            – prelucrarea cu părinţii a  ROI şi a măsurilor prevăzute în prima şedinţă din sem.I,

– elaborarea unei proceduri pentru accesul persoanelor străine în școală și prelucrarea ei cu cadrele didactice și personalul care asigura paza,

            – supravegherea accesului în şcoală şi a ordinii în timpul pauzelor de către pesonal pază, personalul nedidactic și cadre didactice.

 1. RESURSE UMANE. INCADRAREA ŞCOLII. PERFECȚIONARE prin grade didactice.

Încadrarea şcolii cu personal didactic s-a realizat de către conducerea şcolii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectându-se pe cât posibil  principiul continuităţii şi al competenţei profesionale.

Din analiza  SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl reprezintă calitatea resursei umane care asigură un proces instructiv – educativ de performanță.

Numărul de posturi are următoarea structură:

 • 44 posturi cadre didactice

–  4,5 posturi cadre didactice auxiliare (0,5 administrator financiar, 1administrator de patrimoniu, 1secretar, 0,5 bibliotecar, 0.5 analist programator, 1 mediator școlar)

–    9,5 posturi personal nedidactic (6,5 îngrijitoare,  2 fochiști, 1 muncitori)

RESURE UMANA

Cadre didactice     44Auxiliar și nedidactic          14
Titulari    32 13 primar, 19 gimnaziu  Suplinitori  12 2 primar 10 gimnaziu ( 1 pensionar)Normă de bază   13Cumul    1
Calificați 11 2 primar 9 gimnaziuNecalificați 1 1 gimnaziu
Gradul I      20 5 primar 15 gimnaziuGradul I          3 0 primar 3 gimnaziuAuxiliar 1 secretar 1 admin. partimoniu 1 mediator școlar 0,5 bibliotecar 2 fochiști 6,5 îngrijitor 1  muncitor  Auxiliar – 0,5 contabil -0,5 informatician
Gradul II     3 2 primar 1 gimnaziuGradul II       1 0 primar 1 gimnaziu
Def.             8 5 primar 3 gimnaziuDef.               3 1 primar 2 gimnaziu
Deb.            1 1 primar 0 gimnaziuDeb.               5 1 primar 4 gimnaziu

Din cele 44 cadre didactice 32 sunt titulari, 12 suplinitori ( 11 calificaţi și 1 necalificat) :

Nr.titulari – 32Nr.suplinitori 12 Nr.pers.auxiliar + TESA
Deb.Def.Gr.IIGr.IDeb.Def.Gr.IIGr.I 
18320531314 pers.aux.,  TESA
titularisuplinitoriDeb.Def.Gr.IIGr.I
72,73%27,27%13,64%25%9,10%52,26%

Structura catedrelor didactice pe discipline se prezintă astfel:

Nr.crt.DisciplinăTotalTitulariSuplinitori / detasaţi / necalificați/ pensionari
1Limba română33
2Limbi moderne532 S
3Matematica321P
4Fizica11
5Chimie11S
6Biologie211S
7Geografie211S
8Istorie22
9Socio-umane11 
10Religie211 S
11Educaţie muzicală211 NC
12Educaţie plastică211 NC
13Educatie tehnologica11
14Educaţie fizica321 S
15TIC11 S
16Prof. inv. primar14131 S

Perfecționare prin grade didactice:

Nr. crt.Nume, prenumeSpecializareGrad
1.Motoroiu AlexandraProf. înv. primarDef.
2.Roșu MonicaProf. înv. primarGr. II
3.Dumitru AlinaProf. înv. primarGr. II
4.Zaharia AncaProf. lb. englezăGr. I

IV. PLANURI CADRU. MANUALE ŞCOLARE.

În anul şcolar 2020-2021 se  aplicată următoarele planuri cadru:

_OMEN_3.371_12.03.2 013 privind aprobarea planurilor-cadru inv_primar

 • La clasa a V a, a VI a, a VII a, a VIII-a OMEN nr. 3393/28.02.2017

Curriculum  diferenţiat s-a adresat elevilor cu parcurgeri  individuale de învăţare mai lentă, pentru care numărul de ore alocat prin trunchiul comun este insuficient.

Curriculum la decizia şcolii a fost orientat în principal spre ariile curriculare din profilul clasei. Curriculum elaborat în şcoală ca disciplină nouă, a cuprins disciplinele din cultura generală cu programe aprobate de ISJ

Pentru anul şcolar 2020-2021 au fost aprobate  în CA şi CP următoarele CDȘ-uri:

Înv. Primar:

Nr. crt.  ŞCOALACLASA  NUME  OPŢIONALCADRU  DIDACTIC
 Şc. 3CP A  Happy Heart 2Corboș Daniela
 Șc. 3CP. BHappy Heart 2Corboș Daniela

Înv. gimnazial:

Nr. crt.  ŞCOALACLASA  NUME  OPŢIONALCADRU  DIDACTIC
 ŞC. 1a V-a        Teatru școlarNorocea Luminița  
 ŞC. 3a V-a  AEducaţie pentru sănătateChețe Oana
 ŞC. 3a V-a  B    Geografia orizontului localProca Mihaela
 ŞC. 1a VI-a          Stanciu Adina
 ŞC. 3a VI-a  A     Complemente de matematicăManoliu Silvia  
 ŞC. 3a VI-a B                     Complemente de matematicăManoliu Silvia  
 ŞC. 1a VII-a                      Aplicații ale matematiciiLapoși Carmen
 ŞC. 3a VII a AScriere creativăLupu Mirela
 ŞC. 1a VII- a B                  Tipuri de compunereChițu Daniela
 ŞC. 1  a VIII-a                                        Complemente la matematicăLapoși Carmen
 ŞC. 3a VIII-a                      Complemente la matematicăManoliu Silvia

S-au pus la dispoziţia comisiilor metodice programele şcolare valabile pentru fiecare obiect de studiu, realizându-se o planificare anuală şi semestrială a materiei, ţinându-se seama de recomandările primite la cercurile pedagogice pe discipline şi au fost vizate de şefii de catedră şi de directorii  şcolii.

V. Olimpiade și concursuri școlare

În primul semestru, la nivelul școlii, s-a desfășurat faza pe școală, la disciplina Matematică –  concursul

,, Gazeta matematică”.

VI. Parteneriate și activități extrașcolare

Parteneriate şi alte activităţi, la care au participat ambele şcoli:

 1. Activități cu caracter educative
Nr. Crt.A C T I V I T A T E APERIOADA DE DESFĂȘURARE  LOCUL DE DESFĂȘURARE   MIJLOACE DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII/ FINALITĂȚI R E S P O S A B I L I
1Ziua Limbilor Europene25.09.2020Sala de clasă    Creații literare – Poezii , Machetă  Corboș Nicoleta Zaharia Anca Ovesea Oana Lupu Mirela Diaconu Daniela
ISJ BrașovExpoziție 
2HALLOWEEN on Tik-Tok30.10.2020Sala de clasăDecorarea sălilor de clasă, Desene Concurs de costume  pe Tik-Tok Online- Halloween Party  Corboș Nicoleta Zaharia Anca Ovesea Oana
3Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane18 Octombrie 2020ȘcoalăReprezentant ANITP – Cms. Vlădoiu Adrian  prezentare online materiale educative , Concurs  tematic pe  KahootCorboș Nicoleta
4Programul “Școala siguranței Tedi ! “Noiembrie 2020-Iunie 2021ȘcoalăTeme educative pentru igiena corpului & Utilizarea în siguranță a internetuluiRăpcencu Oana  
5Ziua Internațională a Toleranței16.11.2020Sala de clasăConcurs de  Desene , Scrisori , Filme pe Tik-TokÎnvățătorii și diriginții Laurențiu Andreea
6Poetul nepereche -Mihai Eminescu15 Ianuarie 2021OnlinePrezentarea materiale informative, Recital de poeziiNeagu Cristina
7Stop Bullying – Ziua Internațională a Nonviolenței29 ianuarie 2021OnlineVizionare  de materiale educative prezentate de ISJ, CJRAE Brașov Voluntari participare online: Floroiu Denisa V B, Robu Florin VI B, Cojocariu Raluca VII A, Marcu Flavia VIIICorboș Nicoleta
8„Să demascăm dușmanul invizibil “ 18-29 Ianuarie 2021OnlineConcurs de desene  -Stop bullying organizat de CJRAE BrașovCorboș Nicoleta Ovesea Oana

II.FESTIVITĂŢI

Nr. Crt.A C T I V I T A T E APERIOADA DE DESFĂȘURARE  LOCUL DE DESFĂȘURARE MIJLOACE DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII/ FINALITĂȚIR E S P O S A B I L I
1Festivitatea de deschidere a anului şcolar14.09.2020Curtea scolii, Sala de clasăFestivitatea de deschidere  a anului școlarConducerea şcolii Învăţătorii, profesori și diriginţi
2Ziua Naţională a României online1.12.2020OnlinePrezentare Power -Point Vizionare film istoric Vizionare Legenda tricolorului Concurs tematic – QuizizzCorboș Nicoleta Stanciu Adina
3Uite, vine  Moș Crăciun!18 .12.2020Online  Atelier online creativ  – confecționare ornamente de Crăciun , Puzzle Împodobirea brăduțului online Colinde, Poezii și scenete tematice onlineÎnvăţătorii și diriginţii

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE -semestrul I

Nr. crtDenumirea instituțieiNr. înregistrare și data încheierii acorduluiDenumire proiectPerioada de defășurare a proiectuluiResponsabili
1.Cambridge Assessment English- TWINKLE STAR EXAM CENTRE64/ 20.01 2021Colaborarea în privința orgănizării examenelor CambridgeIanuarie -Mai 2021Corboș Nicoleta Zaharia Anca
2.Asociația eLiberare București66/ 20.01.2020Colaborare  în vederea realizării unor activitățide prevenire a traficului de personae  și a exploatării sexuale în România   Septembrie 2020- August 2021Corboș Nicoleta Ovesea Oana Manoliu Silvia Zaharia Anca Lupu Mirela
3.Școala Profesională Lungani Iași65/20.01.2021“Magia Sărbătorilor de Iarnă în Spațiul Multicultural Românesc”Noiembrie 2020- Iunie 2021Corboș Nicoleta
4.Asociația Specialiștilor în Educație MAGISTRUM-Iași67/ 20.01.2021Proiect Internațional “File de Tradiție Multiculturală în Spațiul Românesc  “Noiembrie 2020- Iunie 2021Corboș Daniela

VII. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

 

Anexe rapoarte pe comisii metodice

VIII. ACTIVITATEA  BIBLIOTECII  

În organizarea activităţii  biblioteca a ţinut seama de mai multe obiective şcolare, printre acestea :

 • Asigurarea funcţionării bibliotecii potrivit normelor legale şi orarului stabilit;
 • Evidenţa volumelor şi numarului de titluri;
 • Elaborarea programelor de activitate și a Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii ptr. anul în curs;
 • Înscrierea elevilor, clasele I, II;
 • Asigurarea împrumutului cărţior la domiciliu, la cererea cadrelor didactice și a elevilor, cu respectarea normelor igenico-sanitare în condiții de pandemie SARS-CoV-2;
 • Urmărirea restituirii la timp a cărților împrumutate;
 • Asigurarea şi distribuirea manulelor şcolare;
 • Implicarea, cf. decizie, în programul național de rechizite școlare și tablete;
 • Achiziționare fond de carte, în valoare de 4.000 lei;
 • Participarea la cursuri de formare profesională.

IX. ACTIVITATE  CONTABILITATE

 Realizată de administrator financiar patrimoniu Enache Maria

BUGET DE STAT – 3.536.106 lei

Total 3.536.106Trim IV:1.028.770Cheltuit: 3.481.337
 Salarii:  864.534 Desbăgubiri civile: 159.576 Pregătire profesională: 310 Tichete vacanță: 4.3503.247.501 159.576 310 73.950

BUGET LOCAL – 702.500 lei

Total – 702.500 (ian. 2020)Trim IV – 272.290Cheltuit – 606.003 (dec. 2020)
Navetă34.0008.51416.178
Cheltuieli materiale243.00057.902200.736
Reparații curente31.000030.932
Obiecte de inventar110.00098.503109.919
Deplasări2.000298589
Cărții/publicații4.0003.9973.997
Pregătire profesională4.0000724
Cadouri Crăciun40.00038.24338.628
CES95.00035.90868.807
Ghiozdane15.000012.441
Burse40.00015.88838.569
SSM4.0002.3083.645
Investiții: – Reabilitarea băi; – echipamente IT; – licențe antivirus.  70.000 9.000 2.000  0 8.999 2.000  69.848 8.999 2.000

X. ACTIVITATEA ADMINISTRATIV-GOSPODĂREASCĂ

De la începutul anului şcolar 2020-2021, pe lângă activităţile zilnice (curăţenie, reparaţii curente la mobilier şi instalaţii) s-a realizat:

 • Asigurarea de condiţii optime pentru realizarea unui proces instructiv educativ de calitate, cu norme adapte pandemiei SARS-CoV-2;
 • Rețeaua WFi- Școala 3;
 • Distribuirea în bune condiţii a laptelui şi cornului;
 • Aprovizionarea cu materiale necesare efectuarea curăţeniei şi a reparaţiilor curente de mobilier, utilaje, instalaţii sanitare şi electrice.
 • Efectuarea verificărilor periodice anuale a stingătoarelor, prizelor cu protecţie şi paratrăsnete.

CONCLUZII

Sintetizând cele menţionate, pot aprecia următoarele:

 • Puncte tari

– Şcoala a asigurat  materialul curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale)

– Unitatea şcolară dispune de săli amenajate corespunzător derulării procesului instructive educativ, biblioteca, cabinet psihologic.

– Asigurarea desfășurării activității didactice în sistem hibrid (Șc. 3).

– Au fost asigurate condiţii igienico-sanitare bune pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ.

–  Şcoala a avut o bună colaborare cu  ISJ Bv., precum şi cu comunitatea locală.

–  Un număr mare de cadre didactice s-au preocupat de creşterea calităţii actului educative, în sistem on line.

– A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-financiare;

 • Puncte slabe

– Monitorizarea insuficientă din partea conducerii şcolii a activităţii cadrelor didactice.

– Dificultăți în desfășurarea activității didactice, în sistem on line, cauzate de neparticiparea elevilor la ore (dezinteres, absenteism, deteriorarea tabletelor).

– Sincope în cadrul comunicării între departamentele funcționale (secretariat, contabilitate, administrativ).

Râșnov, 10.02.2021                                                                          

DIRECTOR,  

Prof. Chețe Maria Oana