CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. – (1) Prezentul Cod de etică este elaborat în baza Art. 10 și a Art. 16 din OMECTS nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar.

(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitatr de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația, și care în conformitate cu prevederile ,, Statutului personalului didactic” din LEN 1/2011, îndeplinesc funcția de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum și funcții de conducere, de îndrumare și controlîn cadrul unităților/instituțiilor preuniversitare, în inspectorate școlare și CCD-uri.

(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcția de cadru didactic în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, public sau privat, indiferent de statutul deținut.C

Art. 2. – Codul funcționează ca un contract moral între părinți/tutori legali, elevi, comunitateea locală și diferite categorii de personal din sistemul de învățământ preuniversitar responsabile cu instruirea și educația, cât și ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contrubuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare competiție după reguli corecte,

Art. 3. – Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanție a creșterii calității prestigiului învățământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

 1. Autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea și educația, prin asumarea conținutului acestui cod;
 2. Menținera unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor personalului din sistemul de învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea și educația, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcția de cadre didactice;
 3. Ameliorarea calitativă a relațiilor dintre actorii educaționali;
 4. Reducerea practicilor inadecvate și/sau imorale ce pot apărea în mediul educațional preuniversal;
 5. Creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;
 6. Facilitatea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul școlar preuniversitar, inserabile și în spașiul social;
 7. Sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației;

Art. 4. – Orice persoană din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea și educația, are datoria morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile prezentului Cod.

CAPITOLUL II

VALORI,  PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUITĂ

Art.6. – Persoanele din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori și principii:

 1. Imparțialitate, independență și obiectivitate;
 2. Responsabilitate morală, socială și profesională;
 3. Confidențialitate;
 4. Integritate morală și profesională;
 5. Activitate în interes public;
 6. Respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;
 7. Respectarea autonomiei persoanle;
 8. Onestitate și corectitudine intelectuală;
 9. Respect și toleranță;
 10. Autoexigență în exercitarea profesiei;
 11. Interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
 12. Implicare în democratizarea societății, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului școlii, precum și a specialității/domeniului de lucru;
 13. Respingerea conduitelor didactice inadecvate.

Art. 7.- În vedera asigurării unui învățământ de calitate, în relație cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea și educașia, în mod particular cadrele didactice, au obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:

 • Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor prin:
 • Supravegherea permanetă a acestora pe parcursul activităților în cadrul școlii cât și în cadrul celor organizate de unitatea școlară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securității tuturor celor implicați în aceste acțiuni;
 • Interzicerea agresiunilor fizice și tratamentelor umilitoare, sub orice formă asupra elevilor;
 • Asigurarea protecției fiecărui elev, prin denunțarea formelor de violenți fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatarea a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificări și completări ulterioare;
 • Exculderea oricărei forme de abuz sexual, emoțional sau spiritual;
 • Interzicerea hărțuirii sexuale  și a relațiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale.
 • Responsabilitate în vedrea atingerii de către elevi a standardelor de performanță prevăzute de documentele școlare.
 • Respectarea principiilor docimologice.
 • Interzicerea oricărei activități care generează corupție:
 • Fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc.;
 • Solicitarea de către personalul didactic, a unor sume de bani sau cadouri în vederea obținerii de către elevi a unor rezultate școlare incorecte;
 • Traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare;
 • Colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinți acestora pentru cadouri sau pentru protocol destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de evaluare ( examene și evaluări naționale, olimpiade, alte concursuri școlare etc.);
 • Interzicerea meditațiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.
 • Interzicerea implicării elevilor în activități de partizanat politic și de prozelitsm religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea și educația elevilor în cadrul școlii sau în afara unității.
 • Exculderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației inclusive.
 • Respectarea deminității și recunoașterea meritului personalal fiecărui elev.

Art. 8. – În relația cu părinții/tutorii legali, presoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită:

 1. Acordarea de consultații părinților/tutorilor legali în educarea propriilor copii și susținerea rolului parental;
 2. Stabilirea de relații de încredere mutuală, a unei comunicări deschise și acceptabile;
 3. Disponobilitate pentru rezolvarea problemelor educative enunțate de către părinți/tutori legali;
 4. Informarea  părinți/tutori legali despre toate activitățile elevilor prin furnizarea explicațiilor necesare înțelegerii și apecierii conținutului serviciilor educative;
 5. Informarea  părinți/tutori legali despre evoluția activității școlare, evitând tendințele de prezentare parțială sau cu tentă subiectivă;
 6. Respectarea confidențialității datelor furnizate și a dreptului la intimitate individuală și familială;
 7. Persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relația cu părinți/tutori legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale  oferite;
 8. Consilierea părinților/tutorilor legali privind alternativele de formare și dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării interesului major al copilului.

Art. 9. – Personalul din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 3 Râșnov responsabil cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită colegială:

 1. Realțiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, evitarea denigrărilor, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială, interzicerea fraudei intelectuale și a plagiatului;
 2. Orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertății de opinie, vizând convingerile politice și religioase;
 3. Orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relațiile cu ceilalți colegi;
 4. Între persoanele din sistemul de învățământ preuniversitar responsabile cu instruirea și educația se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegii care sunt sau urmează să fie în procesul de evaluare, angajare sau promovare;
 5. În evaluarea competenței profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanța și rezultatele obținute;
 6. Încurajarea diseminării cunoștințelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică;
 7. Orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze imaginea profesională și/sau socială a oricărui membru al corpului profesoral, cu excepția situaților prevăzute și formalizate prin actele normative în vigoare ( evaluări anuale, comisia de disciplină etc.);
 8. Întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învățământ preuniversitar, responsabile cu instruirea și educația, trebuie să permită accesul la informațiile care interesează toți membrii comunității școlare, posibilii candidați, instituțiile cu care entitatea colaborează și publicul larg, asigurând astfel o informare corectă și facilitarea egalitații de șanse și asigurarea accesului echitabil la resurse școlare și ale sistemului de învățământ;
 9. Reacția publică – prin dreptul la replică, discurs public, întrunire etc.- atunci când o anumită situație o creată de membrii comunității educaționale sau de către orice altcineva din afara acesteia afectează imaginea unității/instituției școlare, sistemului de învățământ preuniversitar, oricărei persoane, membră a comunității educaționale.

Art. 10. – Personalul din sistemul de învățământ preuniversitar responsabil cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcții de conducere, de îndrumare și control sau care sunt membrii în structuri de conducere, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită managerială:

 1. Respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
 2. Promovarea standardelor profesionale și morale;
 3. Aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;
 4. Evaluarea corectă conform prevederilor fișei postului;
 5. Selectarea personalului didactic și a personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislației în vigoare;
 6. Interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală și/sau ilegitimă, din perspectiva funcției deținute;
 7. Respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorității;
 8. Interzicerea oricărei forme de hărțuire a personalului didactic, indiferent de statutul și funcția persoanei hărțuitoare;
 9. Exercitarea atribuțiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării și consilierii manageriale corecte și obiective.

Art. 11. – În exercitarea activității didactice ( școlare și extrașcolare), membrilor personalului didactic le sunt interzise:

 1. Consumul de substanțe psihotrope și alcool;
 2. Organizarea pariurilor și a jocurilor de noroc;
 3. Folosirea dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale;
 4. Distrugerea intenționată a dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ;
 5. Distribuirea de materiale pornografice;
 6. Utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
 7. Organizarea de activități care pot pune în pericol siguranța și securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta școlii.

Art. 12. – În relația cu instituțiile și reprezentanți comunității locale, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită:

 1. Colaborarea și parteneriatul cu instituțiile/reprezentanți comunității locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;
 2. Colaborarea și parteneriatul cu organizațiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educația vor avea în vedere sprijinul reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;
 3. Responsabilitate și transparență în furnizarea de informații către instituțiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecție a copilului impune acest lucru;
 4. Parteneriate cu agenții economici vor avea în vedere sprijinul reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;
 5. În realizarea colaborării și a parteneriatelor cu instituțiile/reprezentanți comunității locale, organizațiile non-guvernamentale și agenții economici nu se vor angaja  în activități care să conducă la prozeletism religios și partizanat politic, acțiuni care pun în pericol integritatea fizică și morală a elevilor sau care permit expoatarea prin muncă a acestora.

CAPITOLUL III

RĂSPUNDEREA PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

Art. 13. – (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activitățile din domeniul educațional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabil cu instruirea șă educația, are dreptul de a sesiza comisia de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3 sau comisia județeană de etică.

Art. 14. – Procedurile privind funcționarea comisiei de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3 sau comisia județeană de etică, precum și cele privind anchetarea și soluționarea încălcărilor prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin OMECTS nr. 5550/2011.

Art. 15.- Prezentul Cod face distincție între încălcarea neintenționată și cea intenționată a prevederilor sale.

 • În cazul încălcării neintenționate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei și audierilor comisia de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3/comisiei județene de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înțelegerea situației de încălcare a principiilor codului de etică și, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.
 • În cazul încălcării intenționate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei și audierilor comisia de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3/comisiei județene de etică, aceasta din urmă poate iniția următoarele măsuri, în funcție de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de respectare a comportamentului respectiv, precum și în funcție de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul reprezentativ al părinților, Consiliul elevilor:
 • Concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
 • Atenționarea colegială în cadrul comisiei de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3/comisiei județene de etică și informarea Consiliului de administrație al școlii, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului;
 • Propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consiliere și monitorizarea sa pe o perioadă decisă de Consiliul de administrație al școlii. Conținutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către comisia compusă dintr-un reprezentant al profesorilor – membru în Consiliul de administrație, un reprezentant al părinților și psiholog școlar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de administrație al școlii;
 • Comisia de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3/comisiei județene de etică, în funcție de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisie de cercetare disciplinară de la nivelul școlii/ ISJ Brașov, analiza cazului în vederea sancționării disciplinare, în conformitate cu prevederile ,, Statutului personalului didactic” din LEN 1/2011.

     (3). Conform art. 10., din OMENCS nr. 5550/2011 atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisiei de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3/comisiei județene de etică notifică instituțiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.

     (4) Consilierea comisiei de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3/comisiei județene de etică privind decizia de notificare și notificarea propriu-zisă adresată instituțiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul juridic al ISJ Brașov.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

 Art. 16. – Prezentul Cod nu se substituie legilor și reglementărilor în vigoare din domeniul educației și nici nu poate contravine acestora.

Art. 17. – Prin prevederile prezentului Cod, activitățile comisiei de etică de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3/comisiei județene de etică nu se substituie activităților comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor ,,Statutului personalului didactic” din LEN 1/2011 și nici activităților instituțiilor statului abilitate cu cercetării penale.

Art. 18. – (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a 2/3 propunerilor a 2/3  din totalul membrilor Consiliului național de etică.

 • Modificările de Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop și aprobate cu 2/3 din voturile exprimate, cu condiția ca numărul reprezentanților Consiliului național de etică să fie cel puțin egal cu  2/3  din total al membrilor.
 • Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul școlar prezent.

DIRECTOR,

PROF. CHEȚE MARIA OANA